19.05.2022   zahájena výstavba Etapy A Rezidence Nová Zavadilka

14.05.2023   dokončena hrubá stavba

15.05.2023   došlo k zápisu "Prohlášení vlastníka o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám"

18.05.2023   položena přípojka NN pro bytový dům

08.07.2023   začínáme lepit dlažby a obklady v koupelnách a na wc

17.07.2023   dokončena jižní a východní fasáda objektu

10.08.2023   dokončeny vnitřní omítky

11.09.2023   zahájeny práce na venkovních zpevněných plochách (komunikace, parkoviště, chodníky)

21.09.2023   byla osazena trafostanice pro celou lokalitu Nové Zavadilky

22.09.2023   probíhají intenzivní práce na obkladech a dlažbách v koupelnách a na WC

25.09.2023   začala pokládka podlah v bytech

29.09.2023   dokončena fasáda celého objektu

20.11.2023    provedena výsadba keřů a stromů

29.11.2023   dokončeny venkovní zpevněné plochy

19.12.2023   dokončena pokládka podlah v bytech a osazeny interiérové i vstupní dveře do bytů

08.01.2024   podána žádost o zahájení kolaudačního řízení

01.02.2024   proběhla závěrečná kontrolní (kolaudační) prohlídka stavby 

13.02.2024   vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby

20.02.2024   nabytí právní moci kolaudačního souhlasu

26.02.2024   podán návrh na vklad dokončené stavby (jednotek) do KN