Zásady ochrany osobních údajů Budoucího prodávajícího se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. Veškeré osobní údaje získané v rámci tohoto smluvního vztahu jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) /dále jen „GDPR“/. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění tohoto smluvního vztahu, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Subjekt údajů bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být Správcem poskytnuty dalším příjemcům osobních údajů, a to za účelem plnění tohoto smluvního vztahu. Jelikož tito příjemci nejsou v okamžiku uzavření smluvního vztahu známi, bude o nich Subjekt údajů Správcem informován průběžně. Vždy však před tím, než budou jeho osobní údaje dalšímu příjemci poskytnuty. Subjekt údajů dále bere na vědomí, že jím poskytnuté osobní údaje budou u Správce uloženy po dobu 10 let, po uplynutí této doby budou skartovány.

Subjekt údajů může za podmínek uvedených v GDPR požadovat po Správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává, vyžádat si u Správce přístup ke zpracovaným údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů, požadovat po Správci získání jeho osobních údajů ve strukturovaném, běžně použitelném a strojově čitelném formátu a předat tyto osobní údaje jinému správci, požadovat, aby osobní údaje byly Správcem rovnou předány druhému správci, je-li to technicky proveditelné. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

V rámci zajištění maximálního servisu a poskytnutí poradenství související s koupí nemovitosti zprostředkované a zajišťované společností REALSANT s.r.o., IČ: 253 43 246, se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 59101 Žďár nad Sázavou, zájemce souhlasí s poskytnutím svých údajů této společnosti a dále i společnosti Realitní kancelář STING, s.r.o., IČ: 258 42 625 a společnosti Genio system s.r.o. IČ: 086 38 527 a taktéž fyzickým osobám, které pro tyto právnické osoby vykonávají činnosti týkající se prodeje nemovitosti a dále souhlasí s poskytnutím údajů bance, která financuje výstavbu nemovitosti s tím, že souhlas se vztahuje i na použití osobních údajů k marketingovým akcím jmenovaných společností. Údaje zájemce nesmí být poskytnuty nikomu jinému než společnostem REALSANT s.r.o., IČ: 25343246, Realitní kancelář STING, s.r.o., IČ: 258 42 625, společnosti Genio system s.r.o. IČ: 086 38 527 a s nimi spolupracujícím fyzickým osobám, dodavateli provádějícího výstavbu nemovitosti, financující bance, případně finančnímu ústavu, jehož služby uvedené společnosti zájemci zprostředkovávají anebo finančnímu ústavu, jehož služby má zájem zájemce využít. REALSANT s.r.o., Realitní kancelář STING, s.r.o. a Genio system s.r.o. tímto zároveň informují zájemce o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že zájemce má právo přístupu k nim a že má právo při porušení tohoto předpisu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z ustanovení § 11 a § 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být kdykoli za podmínek daných zákonem ze strany zájemce písemně odvolán.